Nta Ugc Net New Syllabus 2019 For Persian

Nta Ugc Net New Syllabus 2019 For Persian

Post Recommended For :

Nta Ugc net Persian syllabus 2019 , Nta Ugc net Persian question papers, Nta Ugc net Persian books in Persian pdf, Nta Ugc net Persian books online, Nta Ugc net Persian books 2019, Nta Ugc net Persian syllabus 2019 download, Nta Ugc net Persian syllabus 2019 pdf download, Nta Ugc net syllabus 2019 Persian download, Nta Ugc net syllabus 2019 for Persian pdf, Nta Ugc net books for Persian in Persian, Nta Ugc net syllabus 2019 for Persian, Nta Ugc net Persian syllabus 2019  Persian medium, Nta Ugc net Persian in Persian syllabus 2019 , latest Nta Ugc net syllabus 2019 for Persian, Nta Ugc net Persian new syllabus 2019 , syllabus 2019 of Nta Ugc net Persian 2019, syllabus 2019 of Nta Ugc net Persian,

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NET BUREAU Subject: PERSIAN Code No.: 42

SYLLABUS

UNIT – I گنھرف و نابز زا : ناتساب ناریا ۀرود نایناکشا ات نایدام گنھرف و نابز رد ۀرود نایناساس اتسوا ناتساب یسراپ یناکشا ىولہپ یناساس ىولہپ

UNIT – II

ۂرود نایرہاط ، نایرافص و نایواماس نایووسغ ۂرود نایقوجلس ۂرود

اثآ و ناگذىسیوو و نایارس هخس : ہتسجرب ر

یسیغداب ہلظنح فیصو نب محمد یناگرگ کیلسوبا یقرشم زوریف ىرادزق ہعبار ىدنقرمس یکدور یخلب دیہش یخلب روکشوبا ىزورم یئاسک یقیقد یسودرف ىرصنع یخرف

1

ىدجسع ىرہچونم دعس دوعسم ناملس انیس یلعوبا ینوریبلا ناحیروبا رہاطاباب ریخلا یبا دیعسوبا ىراصنا اللہدبع یئانس ورسخ رصان مایخ ىزعم ریما ىرونا یبایراف ریہظ یناقاخ یماظن ىربط خیرات ہمجرت ىراصنا اللہدبع تاجانم یقہیب خیرات ایلولاا ةرکذت رابخلاا نیز تسایس ہمان ہلاقم راہچ ہمان سوباق ہنمد و ہلیلک تداعس ىایمیک ورسخ رصان ہمان رفس رعشلا كئاقد یف رحسلا كئادح UNIT – III نایرومیت و لوغم ۂرود نایوفص ۂرود : ہتسجرب راثآ و ناگذىسیوو و نایارس هخس راطع ىدعس یمور نیدلا للاج یناکاز دیبع ینامرک ىوجاوخ یجؤاس ناملس ىزاریش ظفاح یماج انلاوم یناشاک مشتحم ىزاریش یناغف ناتسلگ

2

اشگناہج خیرات خیراوتلا عماج فاصو خیرات هدیزگ خیرات ہمان رفظ افصلا ۃضور ىدنقرمس هاش تلود هرکذت ىرصان قلاخا یللاج قلاخا ینسحم قلاخا یلیہس راونا سئافنلا سلاجم سدقلا تارضح نم سنلاا تاحفن ریسلا بیبح یسابع ىارآ ملاع خیرات هدکشتآ یماس ہفحت میلقا تفھ

UNIT –IV ۂرود یلھد تىطلس : ہتسجرب راثآ و ناگذىسیوو و نایارس هخس ینور جرفلاوبا یناسارخ یجارس ردنلق یلع وب ورسخ ریما ىزجس نسح هوبنک یلامج یماصع یھوگنگ سودقلادبع یبشخن ءایض رثآملا جات گنھرف ایوگ نافز ىرصان تاقبط بوجحملا فشک بابللاا بابل ۃعاجشلاو برحلا بادآ یہاش زوریف خیرات حوتفلا نئازخ لامکلا ةرغ ہمدقم داوفلا دئاوف

3

نیفراعلا ریس UNIT – V ذعب و ذىہ نلاوغم ۂرود : ہتسجرب راثآ و ناگذىسیوو و نایارس هخس ىدہشم یلازغ یضیف ناناخناخ میحرلادبع یفرع ىزاریش ىروپاشین ىریظن یلمآ بلاط ىزیربت بئاص ىدہشم یسدق یناشاک میلک هوکشاراد نمہرب ناھبردنچ ىریمشک ینغ ىدنہرس یلع رصان ىزار ںاخ لقاع یفخم ءاسنلا بیز یگاریب مغیب ىولہد لدیب صلخم ماردننآ درد ریم یجیھلا نیزح وزرآ ںاخ یلع نیدلا جارس نئارن یمھچل كیفش یٹوک لم ہتسراو ىراڈنھب ىار ناجس ىرم هدید مظعا محمد زیزع لوک نئاران ىولہد بلاغ لابقا ہمان ںویامہ ہمان ربکا ىربکا نیئآ خیراوتلا بختنم یمیحر رثآم ىریگناہج کزت نیامار تراھباہم رایخلاا رابخا ىریگناہج گنہرف ىروہلادیمحلادبع ہمان ناھج هاش حلاص لمع هوبنک

4

نیرخاتملاریس نپرد گار وبنتسد زورمین رہم

UNIT – VI ۂرود هکد نایىمھب ذعب و : ہتسجرب راثآ و ناگذىسیوو و نایارس هخس

ناواگ دومحم ہجاوخ زارد وسیگ ینیسح ہتشرف هاشودنھ مساق محمد یمق کلم ىزیشرت ىروہظ یجواس یتفلا یمارگلب دازآ هاش یلع یلجت ریم نھکم للا ىوسوم ترطف ناخ رداق محمد یشنم یھاش بطق خیرات ىرتسوش ملاع ریم ملاعلا تیادھ ملاسلاا یعاد ماظن گنھرف ا فصآ ل گنج زیزع تاغل

UNIT – VII ذعب و ہطورشم ۂرود، نایراچاق ذہع : ہتسجرب راثآ و ناگذىسیوو و نایارس هخس ینآاق طاشن ىراسناوخ یللاز ىزاریش یلھا لاصو ىزاریش ابص ںاخ یلع حتف ىدہشم راہب ادخہد یماصتعا نیورپ ینیوزق فراع یتوہلا

5

ازریم جریا جیشوی امین یقشع نیمس یناھبھب داز خرف غورف روپ ردان ردان رای رہش نیسح دمحا ىرہپس بارہس ثلاث ناوخا ىدہم ولماش دمحا ہیاس جاہتبا گنشوہ نیعلا ةرق ماقم مئاق ریبک ریما ناخ مکلم ىا ہغارم نیدباعلا نیز فوبلاط ازرم ادخہد ربکا یلع هداز لامج تیادہ قداص ىزاجح محمد کبوچ قداص یسیفن دیعس ىولع گرزب یللوت نودیرف راشفا جریا یتشد یلع یگنرھب دمص بوک نیرز نیسحلادبع ىرلناخ لتان زیورپ یغورف یلع محمد دمحا لآ للاج نیعم محمد روشناد نیمیس یگىھرف و یبدا تاعلاطا اب رد ۂر : ۂرود تشگزاب ہطورشم بلاقوا یسیوو ہماوزور نوىفلاراد یسیوو ہماو شیامو یسیوو ناتساد

6

UNIT – VIII ۂرود زا سپ یملاسا بلاقوا تایبدا : ہتسجرب راثآ و ناگذىسیوو و نایارس هخس ىزیزع دمحا ىدمحا اضر دمحا یناشاک كفشم یھلا نژیب هداز رافص هرہاط روپ نیما رصیق ینادرم اللہ رصن هدازروشاع گنشوہ روپ یسراپ شون رہش

UNIT –IX تغلابو ضورع، یبدا عاووا هدیصق ىونثم لزغ یعابر ون رعش ون جوم رعش دیپس رعش ص عیان یبدا روحب ملاس هیذقتىم و هیققحم ینامعن یلبش د ومحم یناریش ینیوزق باہولادبع نب محمد یلاح ىدہشم راہب نسلکن نیمخلاب ۔ ىا ۔یج نؤارب اکپر ناژ ىربرآ.ےج.ےا لیمش ىریمانا ىرکسع نسح افص اللہ حیبذ كفش هداز اضر دمحا ریذن ىدباع نسح ریما

7

UNIT – X رابرذیمومع تاعلاطا ۂ گىہرف و خیرات یسراف (Persianate Culture) رد روشک ریز یاہ : ناریا ناتسناغفا ناتسودنہ ناتسکیجات ناتسکبزا

***

Click Here To  Download >> Nta Ugc Net Syllabus 2019 For Persian Download Pdf


Must Read This : Nta Ugc Net Paper 1st Study Free Material Notes [ Eng-Hindi Pdf ] 2019

 

.

Nta Ugc Net New Syllabus 2019 For Persian

Post Recommended For :

Nta Ugc net Persian syllabus 2019 , Nta Ugc net Persian question papers, Nta Ugc net Persian books in Persian pdf, Nta Ugc net Persian books online, Nta Ugc net Persian books 2019, Nta Ugc net Persian syllabus 2019 download, Nta Ugc net Persian syllabus 2019 pdf download, Nta Ugc net syllabus 2019 Persian download, Nta Ugc net syllabus 2019 for Persian pdf, Nta Ugc net books for Persian in Persian, Nta Ugc net syllabus 2019 for Persian, Nta Ugc net Persian syllabus 2019  Persian medium, Nta Ugc net Persian in Persian syllabus 2019 , latest Nta Ugc net syllabus 2019 for Persian, Nta Ugc net Persian new syllabus 2019 , syllabus 2019 of Nta Ugc net Persian 2019, syllabus 2019 of Nta Ugc net Persian,

Leave a Comment

Open chat
1
Complete Study
नमस्ते जी !
Paper 1st नोट्स के लिए Chat ओपन करें.
%d bloggers like this: